042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

História

Štátne podnikanie vo verejnej doprave sa datuje ešte do čias Rakúsko – uhorskej monarchie v roku 1908 v rámci poštovej správy. V ČSR verejné podnikanie v cestnej doprave začali vykonávať Československé dráhy a v roku 1932 železnica prevzala dopravu, ktorú vykonávala poštová automobilová doprava v preprave cestujúcich. Budovanie hospodárskeho potenciálu a vývoj životnej úrovne v Československej republike (ČSR) bol tesne spojený s dopravnou sústavou republiky. Dôležitou súčasťou cestnej dopravy sa stala autobusová doprava. Skutočný rozmach dopravného podnikania nastal až v roku 1949. Vtedy sa naša vlasť premenila na jedno veľké stavenisko, takže celkom zákonite musela vzniknúť aj organizácia, ktorá mala za úlohu zabezpečiť pri tomto budovateľskom pláne potrebné prepravné úlohy.

Touto organizáciou bola počnúc dňom 1.júla 1949 Československá štátna automobilová doprava (ČSAD). Vtedy sa zakladali silné, samostatné dopravné a zasielateľské, či zásobovacie závody. Na základe legislatívnych zmien v oblasti dopravy boli v tom období zriadené národné dopravné podniky.

V Trenčíne delimitáciou cestnej dopravy od ČSD a znárodnením rôznych dopravných spoločností a individuálnych koncesionárov vznikla Prevodzovňa 1402/01 Trenčín, ako súčasť dopravného závodu v Novom Meste nad Váhom s oblastným riaditeľstvom ČSAD v Bratislave.

Od r. 1960 bola ČSAD Trenčín samostatným dopravným závodom DZ 811 Trenčín.

Po vzniku SR v roku 1993 sa mení názov na Slovenská autobusová doprava, ktorá sa postupne privatizuje a v roku 1996 vzniká Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik.

Posledným medzníkom v histórii je rok 2002 kedy dochádza k transformácii a zmene na Slovenskú autobusovú dopravu Trenčín, akciovú spoločnosť.